IQNA

Watan Ramalana ne wanda aka saukar da kur'ani a cikinsa, yana shiriya ga mutane da hujjoji bayyanannu daga shiriya da rarrabewa. Aya ta 185 surat Baqara

Watan Ramalana