IQNA

Lallai ni ina kusa ina karba addu'ar mai addu'a idan ya roke ni

Aya ta 186, suratul Baqarah

Lallai ni ina kusa ina karba addu'ar mai addu'a idan ya roke ni