IQNA

Abota Da Mutane

Manzon Allah (SAW) ya ce : Mafi kyawun ayyuka bayan imani da Allah, shi ne abota da mutane.

Abota Da Mutane