IQNA

Ano ang Sabi ng Qur’an/6 Ang Tiyak na Pangako ng Panginoon na Sasagutin ang Panalangin

10:00 - July 18, 2022
News ID: 3004320
TEHRAN (IQNA) – Ang sangkatauhan ay tumatawag sa Panginoon kapag nahaharap sa kahirapan at humihingi ng tulong ngunit minsan ay tila walang sagot. Nangangahulugan ba ito na dapat pag-isipang muli ng isang tao ang paghingi ng tulong sa Panginoon?

Para sa bawat tao, maaaring may mga pagkakataon sa buhay na hindi niya alam kung paano makipag-usap sa Panginoon. Ang ilang mga Muslim ay pumunta sa Banal na Propeta (PBUH) at nagtanong sa kanya tungkol dito. Nais nilang malaman kung paano nila tatawagin ang Panginoon. Pagkatapos ang bersikulo 186 ng Surah Al-Bakarah ay ipinahayag:

“(Muhammad), kung sinuman sa Aking mga lingkod ang magtanong sa iyo tungkol sa Akin, sabihin mo sa kanila na ang Panginoon ay nagsabi, “Ako ay malapit; Tinatanggap Ko ang mga panalangin ng mga nagdarasal." Hayaang sagutin ng Aking mga lingkod ang Aking tawag at maniwala sa Akin upang marahil ay malaman nila ang tamang direksyon."

Ipinakikita ng talatang ito na mahal ng Panginoon ang mga tumatawag sa Kanya at para maging two-way ang kaugnayan na ito, dapat na gusto ng tao na maging ganoon.

Ang pagdarasal sa Panginoon ay nangangahulugan ng pakikipag-usap sa Kanya at pakiramdam na malapit Siya. Ang panalangin ay isang kaugnayan sa Panginoon sa puso. Ang pagtatanong sa Panginoon ay nagpapakita na ang isa ay umaasa na ang Panginoon ay sasagot. Kung wala tayong pag-asa na sasagutin ang ating mga panalangin, hindi tayo maghahangad ng anuman mula sa Panginoon.

Sa kanyang Noor na Pagpapakahulugan ng Banal na Qur’an, sinabi ng kleriko na si Hojat-ol-Islam Mohsen Qara’ati tungkol sa talatang ito:

Ang pagdarasal ay kapaki-pakinabang kahit kailan at saan man ito magaganap dahil sinabi ng Panginoon: “Ako ay malapit” at ang Kanyang pagiging malapit ay magpakailanman. Pero paano naman tayo? Lagi ba tayong malapit sa Kanya? Kung minsan ay nagagalit Siya sa atin, ito ay dahil lumalayo tayo sa Kanya bunga ng ating mga kasalanan.

Ang pagsagot sa mga panalangin ay tiyak at nangyayari sa lahat ng oras. Hindi ito pansamantala. Ang panalangin ay sinasagot kapag ito ay sinamahan ng pananampalataya, gaya ng sabi ng Panginoon, “at manalig ka sa Akin”.

Ang isa pang punto ay ang panalangin ay isang paraan para sa paglago at paggabay: “… upang marahil ay malaman nila ang tamang direksyon.”

Ang tanong ay kung bakit hindi sinasagot ang ilang mga panalangin bagama't sinabi ng Panginoon: "Manalangin ka sa Akin dahil sasagutin Ko ang iyong mga panalangin"?

Ayon sa Hojat-ol-Islam Qara'ati, ang ilang mga dahilan ay ang mga sumusunod:

- Ang ilang mga kilos tulad ng paggawa ng mga kasalanan, paggawa ng kawalang-katarungan sa iba, at pagkuha ng Haram na pera ay maaaring pumigil sa pagsagot sa mga panalangin.

- Minsan ang panalangin ng isang tao ay hindi sinasagot ngunit ang isang bagay na katulad nito ay ibinibigay sa taong nanalangin.

 

- Minsan ang resulta ng panalangin ay darating sa hinaharap para sa taong nanalangin para sa kanyang pamilya at mga inapo. Kung minsan ay hindi agad ito nasasagot at ang kalalabasan nito ay makikita sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

- Anumang panalangin na hindi sinasagot ay talagang hindi isang panalangin dahil ang ibig sabihin ng panalangin ay paghingi ng mabuti ngunit marami sa mga bagay na hinihiling natin ay maaaring hindi mabuti.

 

 

3479212

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha