IQNA

Wurin Aminci Na Ubangiji

"A cikinsa akwai ayoyi mabayyana, akwai makama Ibrahim, Duk wanda kuwa ya shige shi to ya zama amintacce. Allah kuwa ya dora hajjantar dakin a kan mutane, ga wanda ya samu ikon zuwa gare shi, wanda kuwa ya kafirta, to hakika Allah mawadaci ga talikai." Surat Al Imran, aya 97

Wurin Aminci Na Ubangiji

Abubuwan Da Ya Shafa: hajji