IQNA

Ayoyi Domin Rayuwa

IQNA - Hakika wadanda suka kafirce ma Allah da mazanninsa, kuma suna son su raba tsakanin Allah da manzanninsa, suna cewa mun yi imani da wani bangare kuma mun kafirce ma wani bangare, kuma sunan son su riki wani tafarki a tsakanin wannan. Suratu Nisa, aya ta: 150

Ayoyi Domin Rayuwa