IQNA

Mga Surah ng Qur’an/6 Surah Al-An'am; Isang Komprehensibong Deklarasyon sa Islamiko na Sharia, Paniniwala

11:32 - June 21, 2022
News ID: 3004220
TEHRAN (IQNA) – Itinuturo ng Surah Al-An'am ang buhay ni Hazrat Abraham at ang pagiging propeta ng kanyang mga anak habang inilalarawan din ang Islam bilang pagpapatuloy ng landas ng naunang mga propeta.

Ang salitang "an'am" ay tumutukoy sa mga hayop sa bukid. Ang surah na ito ay naglalaman ng 165 na mga talata at matatagpuan sa ika-7 at ika-8 na mga Juz ng Qur’an. Ang Surah Al-An’am ay ang ika-55 na surah na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SKNK) at binaba sa Mekka. Ang mga surah na natanggap ng Propeta (SKNK) sa Mekka ay higit na tumutukoy sa mga prinsipyo ng Islam kabilang ang Tawhid, Nubuwwat, at Ma’ad.

Ito ay kabilang sa mga surah na ang lahat ng mga talata nito ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (SKNK) nang sabay-sabay. Ito rin ay kabilang sa mga tinatawag na ‘Hamidat na mga Surah’ dahil ito ay nagsisimula sa ‘hamd’ o pagpupuri ng Allah.

Ang dahilan sa likod ng pangalan nito ay ang Surah ay tumutukoy sa mga hayop sa bukid katulad ng mga baka, tupa, mga kamelyo, at mga kambing sa 15 na mga talata.

Ang pangunahing layunin ng surah ay upang patunayan ang Tawhid o ang kaisahan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Alinsunod dito, ito ay tumutukoy sa kuwento ng pag-uusap ni Abraham kasama ang mga walang-paniniwala tungkol sa walang saysay na kalikasan ng pagsasamba sa mga bituin, buwan, at araw. Sa ibang bahagi ng Surah, binanggit na tinatanggap ng Panginoon na Makapangyarihan sa lahat ang kahilingan ni Abraham tungkol sa pagkakaloob ng pagkapropeta sa kanyang anak at mga apo, at alinsunod dito, ang surah ay naglalaman ng pangalan ng 17 na mga propeta bilang ang pinakakomprehensibong surah sa bagay na ito. Pagkatapos ay tinawag ng Qur’an si Propeta Muhammad (SKNK) bilang kahalili ng lahat ng banal na mga propeta at hinihiling sa kanya na ipahayag na ang Islam ay walang pambansa o etnikong aspeto dahil ang buong mundo ay tagapakinig nito.

Ang Surah Al-An’am ay ang komprehensibong deklarasyon ng paniniwalang Islamiko at Sharia. Ang isang tao sa buong surah ay makakahanap ng mga sagot sa mga hinala na katanungan ng oposisyon. Ang salitang "Qol" na nangangahulugang "sabihin" ay inulit ng 44 na mga beses sa kabanatang ito na nagbibigay-diin sa paghaharap ni Propeta Muhammad (SKNK) sa mga tanong at hinala ng mga walang-paniniwala. Ang surah ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Qur’an na baguhin ang mga paniniwala ng tao, lalong-lalo na ang tungkol sa pagka-Diyos at pagsamba.

 

 

 

 

3479183

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha