IQNA

Ang Sinabi ng Qur’an/12 Qur’anikong Pamantayan ng Katuwiran

12:16 - July 06, 2022
News ID: 3004281
TEHRAN (IQNA) – Ang pamantayan para sa katuwiran ay binanggit sa isang talata ng Banal na Qur’an at binibigyang-diin nila ang pananaw ng Qur’an sa kung paano dapat kumilos ang mga Muslim at kung anong mga paniniwala ang dapat nilang taglayin.

Ang talata 177 ng Surah Al-Baqarah ay naglalarawan ng katuwiran at ang matuwid at naglalahad ng mga pamantayan ng pagiging matuwid, kabilang ang pananampalataya sa Diyos, sa Kabilang Buhay, mga anghel at banal na mga aklat pati na rin ang Infaq (paggasto), pagsagawa ng mga pagdasal, pagbabayad ng Zakat (paglilimos), Wafa bil-Ahd (pagtupad sa pangako) at pagpapanatili ng Taqwa (may takot sa Panginoon).

Sinasabi ng talatang ito, “Ang katuwiran ay hindi kung nakaharap ka sa silangan o sa kanluran. Ngunit ang katuwiran ay ang maniwala kay Allah at sa Huling Araw, sa mga anghel at sa Aklat, at sa mga Propeta, at sa pagbibigay ng kayamanan sa anumang minamahal, sa mga kamag-anak, sa mga ulila, sa mga nangangailangan, sa nagdarahop na manlalakbay, at sa mga pulubi, at upang tubusin ang alipin; sino nagtatatag ng kanilang mga pagdasal at nagbabayad ng obligadong kawanggawa; sino tapat sa kanilang pangako kapag sila ay nangako. Na matiyaga sa kasawian at kahirapan at sa panahon ng katapangan. Ganyan ang mga makatotohanan; ganyan ang mga maingat.”

Upang maunawaan ang unang bahagi ng talatang ito, ang pag-aaral ng pananaw ni Sheikh Tabarsi (ika-12 siglong iskolar ng Shia) ay magiging kawili-wili. Sinabi niya nang ang Qibla (direksyon kung saan nagdarasal ang mga Muslim) ay nagbago mula sa Al-Quds patungo sa Banal na Ka'aba sa Mekka, nagkaroon ng mga pagtatalo sa mga Muslim, mga Hudyo at mga Kristiyano. Sinabi ng mga Hudyo na mas mabuting pagdasal sa kanluran samantalang ang mga Kristiyano ay nagsabi na ang pagdasal ay dapat gawin habang nakaharap sa silangan. Ang talatang ito ay inihayag upang bigyang-diin na ang mga isyung ito ay pagkakaiba at ang mahalaga ay ang katuwiran at paggawa ng mabubuting mga gawa.

Ayon sa talatang ito, ang pagharap sa silangan o kanluran ay hindi katuwiran, ngunit ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, sa Kabilang Buhay, mga anghel at banal na mga aklat. Ang katuwiran ay nasa pagtutulong sa mga kamag-anak, pagbibigay ng limos sa mga ulila, mga dukha at iba pang nangangailangan at pagtulong sa pagpapalaya ng mga alipin. Sa ibang bahagi ng talatang ito, ang pagdarasal, pagbabayad ng Zakat, pagtupad sa pangako at pagtitiyaga sa harap ng mga paghihirap ay binanggit din bilang pamantayan ng katuwiran.

Sa maraming mga pagpapakahulugan ng Qur’an, mayroong isang Hadith mula sa Banal na Propeta (SKNK) tungkol sa talatang ito. Ang Propeta (SKNK) ay nagsabi na sinumang kumilos sa talatang ito, ang kanyang pananampalataya ay magiging ganap. Naniniwala si Alllameh Tabatabaei na bagama't mahirap gawin ang sinasabi ng talatang ito, ang talata ay hindi lamang para sa mga sugo ng Panginoon kundi para din sa Walang-Kasalanan (Masumin) (AS) at sa Ulil Albab. Ang Ulil Albab ay ang mga taong may talino at karunungan sino may pang-unawa.

 

 

3479424

Related News
Name:
Email:
* Comment:
* :