IQNA

Ang mga Surah ng Qur’an/19 Ang Surah Maryam (Maria); Kwento ng Isang Mabait na Ina

18:51 - July 24, 2022
News ID: 3004341
TEHRAN (IQNA) – Si Maryam (Maria), ang ina ni Hesus (AS), ay binanggit sa Qur’an bilang isang banal na babae, isa na hindi isang propeta ngunit pinalaki na parang propeta at ang pag-uugali ay tulad ng sa mga propeta ng Panginoon.

Ang Surah Maryam ay ang ika-19 na kabanata ng Banal na Qur’an na mayroong 98 na talata at nasa ika-16 na Juz. Ito ay Makki (ipinahayag sa Makka) at ang ika-44 na Surah na ipinahayag sa Banal na Propeta (PBUH).

Ang mga bersikulo 16 hanggang 27 at talata 34 ng Surah ay nagsalaysay ng kuwento ng buhay ni Maryam (AS) at dahil dito ang pangalan.

May dalawang espesyal na katangian ang Surah Maryam: Una, mayroong salitang Uzkur (tandaan) kapag nagsasalaysay ng mga kuwento ng mga dakilang propeta, at pangalawa, ang salitang Rahman (mahabagin), na isa sa mga katangian ng Panginoon, ay binanggit sa Surah na ito ng 16 na mga beses , na sinasabi ng ilan ay nagpapakita ito ng lubos na awa at habag ng Panginoon sa lahat, lalo na sa mga propeta at mga tapat.

Sa kanyang Al-Mizan Exegesis ng Qur’an, tinukoy ni Allameh Tabatabaei ang Inzar (babala) at Bisharat (mabuting balita) bilang pangunahing mensahe ng Surah na ipinahayag sa mga kuwento ng mga propeta.

Ang Surah na ito ay hinati ang mga tao sa tatlong pangkat: Yaong kabilang sa mga tumatanggap ng banal na pagpapala, kabilang ang mga propeta at ang mga pinatnubayan, yaong kung paano nagsisi at ang mga tapat na gumagawa ng mabubuting gawa, at yaong mga naliligaw at mga kasama ni Satanas.

Ang pangunahing bahagi ng Surah ay nagsasalaysay ng kuwento ni Zakariya (Zachariah), Maria, Jesus, Yahya (Juan), Ibrahim at ang kanyang anak na si Ismail, Idris at ilang iba pang mga propeta ng Panginoon.

Binanggit sa unang bahagi ng Surah ang kuwento ni Zakariya na katulad ng nabanggit sa Ebanghelyo ni Lucas ng Bibliya. Tinutukoy din nito ang pagbubuntis ni Maria (SA), ang pagsilang ni Hesus (AS) at ang kanyang pagsasalita mula sa duyan, pagpuri sa kanyang pagiging totoo at Ikhlas (kadalisayan ng layunin).

Si Maria, ang ina ni Hesus, ay kabilang sa mga iginagalang na kababaihan sa mga Muslim. Ginawa siyang dalisay ng Panginoon at pinili siya sa lahat ng mga kababaihan. Si Hesus (AS) ay nagpatotoo sa kanyang kadalisayan at kabanalan mula sa duyan. "Siya (ang sanggol) ay nagsabi: 'Ako ang sumasamba sa Allah. Ibinigay sa akin ng Allah ang Aklat at ginawa akong Propeta. Ginawa Niya akong pagpalain saanman ako naroroon, at binigyan Niya ako ng panalangin at pag-ibig sa kapwa habang ako ay nabubuhay. (Ginawa niya akong) mabait sa aking ina; Hindi niya ako ginawang mayabang, hindi maunlad. Sumaakin nawa ang kapayapaan sa araw na ako'y isinilang, at sa araw na ako'y mamatay; at sa araw na ako ay ibabangon na buhay.’” (Mga talata 30-33)

 

 

3479757

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha