IQNA

Ano ang Sanabi ng Qur’an/24 Sa Paningin ng Qur’an ang Pagtitimpi bilang Susi sa Pagpapabuti

16:51 - August 04, 2022
News ID: 3004389
TEHRAN (IQNA) – Binibigyang-diin ng Banal na Qur’an ang pag-iwas sa pag-aaksaya bilang isang paraan sa pagpapabuti ng lipunan, paglikha ng balanse at paglipat patungo sa kaligtasan sa lipunan.

Ang pagtitimpi ay may espesyal na lugar sa istilo ng Islamikong pamumuhay. Upang maunawaan ang mga praktikal na mga konseptong ito sa buhay, makatutulong na isaalang-alang ang salitang 'Israf'. Ang ibig sabihin ng Israf ay pag-aaksaya, kawalang-katamtan, at pagmamalabis. Ito ay binanggit ng 23 beses sa Qur’an, kasama sa talata 31 ng Surah Al-A'raf:

“Mga anak ni Adan, dalhin ninyo ang inyong palamuti sa bawat lugar ng pagdarasal. Kumain at uminom, at huwag mag-aksaya. Hindi niya mahal ang mga aksayado.”

Ang dahilan kung bakit hindi mahal ng Panginoon ang mapag-aksaya ay dahil ang Israf ay humahantong sa katiwalian at pagkasira sa pamamagitan ng pagsira sa balanse sa lahat ng bagay. Sinisira nito ang mga ari-arian at ari-arian ng isang tao at nagdudulot ng kakapusan.

 

Mga Uri ng Israf

1- Social Israf

"Huwag mong sundin ang utos ng mga mapag-aksaya, na gumagawa ng masama sa lupa, at hindi nagbabago." (Surah Ash-Shu'ara, mga talata 151-2)

Anumang katiwalian sa lipunan kabilang ang pagdanak ng dugo, pang-aapi, pagmamataas at Istikbar (pagmamataas), ay isang uri ng Israf na nakakagambala sa balanse at lipunan at nagkakalat ng mga alitan, mga tunggalian at mga hamon.

2- Intelektwal na Israf

“…Sa gayon ay inililigaw ng Allah ang makasalanan, ang nagdududa.” (Surah Ghafir, talata 34)

Ang pagdududa ay natural ngunit ang pagkakaroon ng hindi makatwirang pagdududa sa lahat ng oras ay nakakapinsala at itinuturing na isang uri ng Israf.

3- Pag-uugali ng Israf

“Sabihin: ‘O Aking mga sumasamba, na labis na nagkasala sa kanilang sarili, huwag mawalan ng pag-asa sa Awa ng Allah, katiyakan, si Allah ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Siya ang Tagapagpatawad, ang Pinakamaawain.’’. (Surah Az-Zumar, bersikulo 53)

Binanggit ng talatang ito Israf laban sa sarili, na tinutukoy ng mga tagapagsalin ng Qur’an bilang kawalan ng katarungan sa sarili.

 

4- Israf laban sa Iba

Ang hindi makatarungang paggamit ng mga ari-arian at ari-arian ng iba, lalo na sa mga ulila, ay itinuturing na isang uri ng Israf at ang Banal na Qur’an ay mahigpit na ipinagbabawal ito:

“At subukin ang mga ulila hanggang sa sila ay umabot sa (edad ng) pag-aasawa. Kung nakikita mo sa kanila ang tamang paghatol, ibigay mo sa kanila ang kanilang kayamanan, at huwag mong ubusin ito nang walang kabuluhan, madalian bago sila lumaki. At ang sinumang mayaman ay umiwas, kung mahirap, hayaan siyang kumain nang may kagandahang-loob. Kapag ibinigay mo sa kanila ang kanilang kayamanan, sumaksi ka sa kanila; sapat na si Allah ang Tagapagbilang." (Surah An-Nisa, talata 6)

 

5- Israf sa Parusa

“Huwag patayin ang kaluluwa na ipinagbawal ng Allah maliban sa pamamagitan ng karapatan. Kung siya ay pinatay nang hindi makatarungan, Aming ibinigay ang kanyang tagapagmana ng awtoridad. Ngunit huwag siyang lumampas sa hangganan sa pagpatay, sapagkat siya ay tutulungan.” (Surah Al-Isra, talata 33)

Ang hindi labis na pagkilos sa pagpaparusa sa mga nakagawa ng mali, kabilang ang mga mamamatay-tao, ay kabilang sa mga bagay na binibigyang-diin ng Islam at ang pagpapabaya dito ay itinuturing na Israf.

6- Israf sa Paggamit

 “…kumain at uminom ngunit huwag magmalabis sapagkat ang Panginoon ay hindi nagmamahal sa mga sobra-sobra (sa kanilang ginagawa).” (Surah Al-A’raf, talata 31)

7- Israf sa Infaq (Limos)

“…na kapag gumastos sila ay hindi aksaya o kuripot, sa pagitan niyan ay isang makatarungang paninindigan.” (Surah Al-Furqan, talata 67)

Ang Infaq sa landas ng mga kasalanan, ang Infaq dahil sa pagkukunwari at para sa pagpapakitang gilas, at ang labis na Infaq ay kabilang sa mga hakbang na itinuturing na Israf sa Infaq.

 

3479950

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha