IQNA

Mga Surah ng Qur’an/45 Isang Malinaw na Larawan ng Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli sa Surah Al-Jathiyah

10:53 - December 07, 2022
News ID: 3004874
TEHRAN (IQNA) – Napag-usapan ng panrelihiyon at banal na mga aklat ang tungkol sa kabilang buhay ngunit may ilan na itinatanggi ito at nagsasabing ito ay lumang mga kwento at mga mito. Gayunpaman, ang Banal na Qur’an ay nag-alok ng malinaw na mga larawan ng mundong iyon sa iba't ibang mga Surah, kabilang ang Surah Al-Jathiyah.

Ang pangalan ng ika-45 na kabanata ng Qur’an ay Al-Jathiyah. Ito ay may 37 na mga talata, ay Makki at nasa ika-25 Juz. Ito ang ika-65 na Surah na ipinahayag sa Banal na Propeta (SKNK).

Ang pangalan ng Surah ay nagmula sa salitang Jathiyah sa ika-28 na talata. Nangangahulugan ito ng pagluhod at ang talatang ito ay naglalarawan kung paano lumuhod ang mga tao upang tanggapin ang kanilang aklat (kung saan nakatala ang kanilang ginawa).

Ang layunin ng Surah na ito ay anyayahan ang lahat ng mga tao sa relihiyong Tawheed (pagkakaisa ng Diyos) at iwasan ang parusang binabalaan nito.

Ang Surah Al-Jathiyah ay nagsisimula sa isyu ng Tawheed at pagkatapos ay itinatampok ang isyu ng pagkapropeta at ang pangangailangang sumunod sa mga sugo ng Diyos.

Ito rin ay mataimtim na nagbabala at nagbabanta sa iyong mga tumatanggi sa mga palatandaan ng Diyos at sumusunod sa mga kapritso ng kanilang Nafs (sarili) bagama't batid nila ang kanilang paglihis sa tamang landas.

Ang Surah ay naglalarawan ng isang aspeto kung paano kinakaharap ng mga hindi naniniwala ang pag-anyaya ng Islam at ang kanilang katigasan ng ulo sa paghaharap sa katotohanan at pagsunod sa kanilang makamundong pagnanasa.

Ang Surah Al-Jathiyah ay naghahatid ng paanyaya sa Diyos para sa mga tao. Nag-aalok ito ng mga dahilan at lohika pati na rin ng mga panghihikayat at mga babala upang gabayan ang mga tao sa katotohanan.

Ito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga makasalanan sino mapagmataas na binabalewala o tinatanggihan ang banal na mga palatandaan. Binibigyang-diin nito na sila ay mabigat na parurusahan sa Araw ng Paghuhukom.

Binubuksan ng Surah ang landas tungo sa patnubay at binanggit ang ilan sa mga tanda ng Diyos sa mga langit at lupa ay nanawagan sa mga tao na magmuni-muni. Ito rin ay tumutukoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay at nagbabala sa mga tumatanggi.

Sa Surah Al-Jathiyah ang Araw ng Paghuhukom ay malinaw na iginuhit. Nakikita natin ang lahat ng mga grupo ng mga tao sino naghihintay na masuri ang kanilang mga gawa. Natanggap nila ang kanilang "aklat" kung saan ang lahat ng kanilang mga gawa sa mundong ito ay naitala.

Pagkatapos ay hinati ng Surah ang mga tao sa dalawang mga pangkat: ang mga mananampalataya sino tumatanggap ng banal na gantimpala at awa at ang mga hindi naniniwala na nahaharap sa pagkastigo at ang kanilang tirahan ay impiyerno.

 

 

3481547

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha