IQNA

18:55 - February 17, 2012
Xəbər sayı: 2275639
Beynəlxalqşöbə: İlkislammodanümayəndəliyiNyu-Yorkunmodahəftəsində islamgeyimlərizəminində yenilayihələrintəqdimatı ilə buşəhərinTeribkaməntəqəsində fəaliyyətə başladı.
İranQuranXəbərAgentliyi (İQNA): «albawaba» xəbərbürosununməlumatına əsasən, buislammodanümayəndəliyinintəsisçisiNayilaLimusNyo-Yorkmüsəlmanlarındanbiridir. Geyimmodalarınavə layihələrinə maraqgöstərdiyiüçünbunümayəndəliyinfəaliyyətinəticəsində islamdəyərlərinixalqatanıtmaqməqsədilə Nyu-Yorkunmodahəftəsində belə biraddımatmışdır.
Buislammodanümayişində iştirakedənqonaqlardanbiriolanNyu-YorkunHarlumməntəqəsininincəsənətxadimi İsmayılSeyyiddə dedi: Bunümayişdə təqdimolunanislamlayihələrioqədərgözəlvə rəngarəngidiki, qeyri-müsəlmanlartərəfindəndə istifadə olunabilər. 953916
Ad:
E-poçt:
* Comment:
* captcha: