همایش شیرخوارگان حسینی در امام زاده حسن

صبح امروز همایش شیرخوارگان حسینی در امام زاده حسن و دیگر نقاط کشور برگزار شد

۱۳۹۵/۰۷/۱۶    - طاهره بابائی