زندگی عشایری

به کسانی که به جامعه عشایری تعلق دارند عشایر گفته می‌شود. جامعه عشایری شیوه زیستی متفاوت و جدای از شیوه زیست شهری و روستایی است. این جامعه عبارت است از جامعه انسانی نسبتاً خوداتکا و خودبسنده که ساخت اجتماعی قبیله‌ای دارد و عموماً زندگی خود را از دامداری اداره می‌کنند. با توجه به اینکه عشایر سومین جامعه بعد از جامعه ی شهری و روستایی در کشور محسوب می شوند پرداختن به وضع زندگی و حل مشکلات این قشر باید مورد توجه قرار بگیرد.

۱۳۹۶/۰۷/۱۶    - محمد جواد فرمانی