ناتوانی یأس

معلولیت از نقص می‌آید، اما به معنی ناتوانی نیست. چه بسیار معلولانی که منشأ بسیاری از اختراعات و اکتشافات در جهان بودند. یکی از مراکزی که به تبدیل شدن حس معلولیت به معنای توانستن کمک می‌کند و بازتوانی را محقق می‌کند مؤسسه خیریه «رعد» است که آموزش‌های مختلفی در زمینه‌هایی چون سفالگری، خیاطی، ورزشی، نقاشی، معرق و... به مددجویان خود داده و در نهایت مسیر درآمدزایی و نتیجه مدار شدن فعالیت‌های آنها را فراهم می‌کند.

۱۳۹۷/۰۹/۱۲    - طاهره بابایی