حسین خنیفر، استاد تمام گروه آموزشی مدیریت دولتی و امور عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه فرهنگیان است. او با حضور در خبرگزاری ایکنا به سوالات خبرنگار این خبرگزاری پاسخ گفت.
۱۳۹۸/۰۷/۰۱    - طاهره بابایی