عشاير، یکی از جوامع سه‌گانه‌ ايران هستند كه برای هويت ملی ايران افتخار آفرين بوده‌اند. سر سلسله‌های بسياری از حكومت‌های ايران، ازجمله قاجاريه، زنديه و افشاريه از ايلات بودند كه قرن‌ها بر ايران حكومت كردند. عکس‌های این گزارش، نگاهی دارد به زندگی عشایر سه استان آذربایجان شرقی، فارس و تهران.
۱۳۹۸/۰۳/۱۸    - سعید صادقی