دوران سالمندی، مانند دوران کودکی و جوانی یک سیر طبیعی جهان خلقت انسان و در واقع، مرحله پندپذیری، عبرت‌آموزی و به کارگیری تجارب دوران‌های گذشته است. قرآن کريم، مراحل سه‌گانه حيات انسان را اينگونه بيان فرموده است: «اين خدای بزرگ است که، شما را از نطفه ضعيف آفريد و در شرايط ضعف و ناتواني پرورش داد. بعد دوران قدرت و جوانی به شما بخشيد و سپس روزگار ضعف و پيری را براي شما مقرر داشت.» آسايشگاه خيريه کهريزک سرزمین کوچکی است. مکانی که می‌توان آرزوها را ساخت و رؤیاها را نقاشی کرد.
۱۳۹۸/۰۳/۲۴    - سعید صادقی