حیوانات در حال انقراض

مجموعه زیر شامل تصاویر حیواناتی است از گونه‌ها و نقاط مختلف جهان که در آستانه انقراض قرار دارند.

۱۳۹۸/۰۷/۱۳    - منابع خارجی