مصاحبه با محمدمهدی حیدریان

محمدمهدی حیدریان، رئیس سابق سازمان سینمایی با حضور در خبرگزاری ایکنا به سؤالات خبرنگار این خبرگزاری پاسخ گفت.

۱۳۹۹/۰۳/۱۰    - مصطفی تقاضایی