کشمیر، ۱۱۰روز بعد از لغو خودمختاری

بیش از ۱۱۰روز از لغو خودمختاری منطقه کشمیر می گذرد. در این مدت دولت هند با اعلام حکومت نظامی و اجرای تدابیر شدید امنیتی، بسیاری از رهبران مسلمانان این منطقه را دستگیر و مانع از اجرای شعائر دینی مسلمانان کشمیر شده است.

۱۳۹۸/۰۸/۲۹    - الجزیره