در این گزارش، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت موارد ایمنی از سوی مردم کشورهای مختلف در رفت و آمدهای شهری خود برای جلوگیری از شیوع کرونا را مشاهده می‌کنید.
۱۳۹۹/۰۱/۱۰    - منابع خارجی