گروه های جهادی و مردمی با استقرار در دانشگاه صنعتی شیراز در کنار مدافعان سلامت به صورت روزانه در حال تولید ماسک هستند.
۱۳۹۹/۰۱/۱۳    - امین فائضی