بندر صیادی بحرکان در شهرستان هندیجان است و یکی از مهمترین بنادر صیادی استان خوزستان به شمار می‌رود. اسکله بحرکان محل صید میگو و ماهی است و سال گذشته بیش از ۱۴هزار تن انواع آبزی از آب‌های این بندر صید شد که بخشی از آن هم به صادرات محصولات دریایی اختصاص یافت که نقش مهمی در صادارت غیرنفتی دارد.
۱۳۹۹/۰۴/۲۵