مردم اهواز همزمان با 13 فروردین و روز طبیعت طبق رسمی هرساله به دامان طبیعت رفته و نوروز را به پایان رساندند.

۱۴۰۱/۰۱/۱۳    - منا صیافی‌زاده