با فعال شدن کانون های ایجاد گرد و خاک در کشور های همسایه؛ هوای زنجان نیز جولانگاه ریزگرد ها شده است. غلظت زیاد ریزگرد های موجود در هوا سبب شده تا تنفس در هوای آزاد به سختی انجام شده و میزان دید افقی نیز در برخی از جاده های استان به شدت کاهش یابد.

۱۴۰۱/۰۲/۲۸    - احسان تقی بیگلو