بافت قدیمی بیرجند هنوز هم در کنار بافت مدرنیته شهر نفس می‌کشد؛ کافی است کمی آن سوتر دنیای شلوغ ماشینی قدم بزنی آن زمان با دنیای قدیم و پر از آرامش سال‌های نه چندان دور روبرو می‌شوی که حاصلش پیدا کردن آرامش درونی برای ساعاتی است؛ این آرامش از اصلی به نام هویت انسانی می‌آید؛ هویتی که لازم است به آن رجوع کنیم.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    - سپیده قلندری اسفدن