سعی بین صفا و مروه حجاج در سرزمین وحی

سعی بین صفا و مروه تنها پیاده روی ساده و به دور از درس و حکمت نیست بلکه با خود دریای عظیمی از معرفت را به همراه دارد. از آن جمله عشق و امید به خدا؛ اطاعت و بندگی، ایثار و گذشت.

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    - حسین حاجیلری