IQNA

Me Kur’ani Ke Cewa  (11)

16:34 - June 20, 2022
Lambar Labari: 3487446
Ka kwace makami daga hannun hannun makiyi !

Ta yaya za a yi tunanin cewa Allah, wanda muka sani da alherinsa, ya bar mutum shi kaɗai ya fada a hannun makiyinsa?!

Jaraba ita ce hanyar da Shaidan ke amfani da shi don yaudarar mutum. In ji Allah, ƙiyayyar Shaiɗan ta bayyana tun farkon halittar mutum.  “Kada ku bauta ma Shaidan, shi makiyinku bayyananne” ( Baqara, aya:208)

Alkur'ani mai girma bayan ya gabatar da shaidan da hanyoyin tasirinsa, ya bayyana hanyoyin da za a bi wajen kawar da wannan hatsarin:

Matakin farko na fuskantar shaidan, da kuma tsarkake ruhi daga gurbacewar da ya yi, shi ne tuba. An biya diyya na zamewar mutum ta farko ta tuba. “Sai Ãdam ya karɓi magana daga Ubangijinsa, sai ya tũba zuwa gare shi: “Shi ne Mai rahama, Mai jin ƙai”  (Baqara aya 37)

Muhimmancin tuba shi ne idan mutum ya yi nasara a kansa kuma ya aikata aikin alheri bayan haka, ba wai kawai ba a rubuta masa zunubi ba, sai dai Allah ya mayar da munanan ayyukansa zuwa ayyukan alheri. “Fãce wanda ya tũba, kuma ya yi ĩmãni, kuma ya aikata aikin ƙwarai, to, waɗannan Allah zai musanya miyãgun ayyukansu da ayyukan ƙwarai, kuma Allah Mai gãfara ne.” (Furqan aya 70)

Kula da Allah da dukkan halittunmu bukatuwar ruhin dan Adam ne kuma yana haifar da gafala wanda shi ne illolin shaidan. “Ya ku wadanda suka yi imani ku ambaci Allah Ambato da yawa” (Ahzab aya 41)

Neman tsari da Allah daga sharrin shaidan da takawa da nisantar al'amura na zunubi da dogaro ga Allah yana sanya nufin mutum ya rinjayi Shaidan da mutum kada ya kauce daga tafarkinsa na kamala. “Kuma bã ya da wani dalĩli a kan waɗanda suka yi ĩmãni kuma suka dõgara ga Ubangijinsu.” (Nahl aya 99)

 

Labarai Masu Dangantaka
Abubuwan Da Ya Shafa: allah wadai Ahzab
captcha