IQNA

Mga Surah ng Qur’an/15 Surah Al-Hijr; Ang Paglikha ng Tao at ang Simula ng Poot ni Satanas

9:31 - June 30, 2022
News ID: 3004255
TEHRAN (IQNA) – Nagkaroon ng iba’t ibang mga ideya at mga pananaw tungkol sa paglikha ng tao, at ang pananaw ng Islam dito ay binanggit sa Qur’an, kasama na sa Surah Al-Hijr.

Ang Al-Hijr ay ang ika-15 kabanata ng Qur’an, Iyon ay may 99 na mga talata at nasa ika-14 na Juz ng Banal na Aklat. Ang pagiging Makki Surah, iyon ang ika-54 na kabanata na ipinahayag sa Banal na Propeta (SKNK).

Ang pangalang Hijr ay nagmula sa kuwento ng mga tao ni Propeta Saleh (AS) na binanggit sa mga talata 80 hanggang 84. Sila ay kilala bilang mga tao ng Hijr habang sila ay naninirahan sa isang lupain na pinangalanang Hijr. Si Saleh ay isang propetang Israelita at inapo ni Propeta Nuh (AS). Ang kanyang pangalan ay nabanggit ng 9 na mga beses sa Qur’an.

Ang Surah Al-Hijr, bukod sa iba pang mga paksa, ay tungkol sa simula ng paglikha ng sansinukob, mga palatandaan ng Pagkabuhay na Mag-uli, pananampalataya sa Diyos, kahalagahan at kadakilaan ng Qur’an, at kaparusahan para sa mga gumagawa ng masama. Tinutukoy din nito ang kuwento ng paglikha kay Hazrat Adan (AS), ang pagpapatirapa ng mga anghel sa kanya at ang pagtanggi ni Iblis na gawin ito, ang mabuting balita ng mga anghel para kay Propeta Ibrahim (AS), ang kaparusahan para sa mga tao ni Lut at ang kuwento ng mga tao ng Thamud.

Kabilang sa mahahalagang mga isyu na binanggit sa kabanatang ito ay ang mga talata tungkol sa paglikha. Sa mga talata 26 hanggang 43 ay isinalaysay ang kuwento ng paglikha ng mga tao at mga Jin. Itinuturo din na ang mga anghel ay sumusunod sa Diyos at nagpatirapa kay Adan (AS) habang si Iblis ay tumanggi na gawin ito at, samakatuwid, ay pinalayas mula sa paraiso.

Ang kuwento ng paglikha kay Adan (AS) at ang pagsuway ni Iblis at ang kanyang kapalaran ay isang babala sa lahat ng tao dahil si Iblis ay pinalayas mula sa presensya ng Diyos dahil sa pagtanggi na magpatirapa sa harap ng tao ngunit bago ang kanyang pagpapatalsik, hiniling niya sa Diyos na payagan siya na iligaw ang mga tao. Ito ay ipinagkaloob at si Iblis ay nanumpa na iligaw ang lahat ng tao, maliban sa marangal na mga lingkod ng Diyos.

Hindi ito nangangahulugan na ang tao ay kailangang linlangin ni Satanas (Iblis). Sa Surah Al-Hijr, inilalarawan ng Diyos ang dalawang landas para piliin ng tao ang isa batay sa kanyang malayang kalooban. Pinipili ng ilan ang tamang landas at tumanggi silang linlangin sila ni Satanas. Sila ang mga binasa natin sa mga bersikulo 45 at 46 ng Surah: “Ang mga banal ay maninirahan sa mga halamanan na may mga batis. At sasabihin sa kanila na pumasok doon nang payapa at ligtas.”

Ang iba naman, ay sumusunod kay Satanas. Sa kasong iyon, "Ang impiyerno ay ang ipinangakong lugar para sa kanilang lahat." (Surah Al-Hijr, talata 43)

                                                                                                                                                                           

 

3479497

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha