IQNA

Kilalang mga Tao na Pang-Qur’an/2 Eba; Ina ng Sangkatauhan

13:08 - July 05, 2022
News ID: 3004273
TEHRAN (IQNA) – Si Eba ang ina ng sangkatauhan na ang diwa ng pagkakaroon nito ay ang katulad ni Adan (AS), alinsunod sa Qur’an.

Ang lahat ng mga tao ay mga inapo nina Adan (AS) at Eba. Si Eba ang unang babae at ina ng sangkatauhan. Ang Qur’an ay nagsabi na si Adan (AS) ay may asawa ngunit hindi binanggit ang kanyang pangalan, "Kay Adam Aming sinabi: 'Tumira kasama ang iyong asawa sa Paraiso at pareho kayong kumain nito hangga't gusto mo at saan mo man gusto." (Surah Al-Baqarah, talata 35)

Sa mga Hadith at mga pagpapakahulugan ng Qur’an, ang kanyang pangalan ay binanggit bilang Hawwa (Eba). Sinasabi ng mga tagapagsalin ng Qur’an na ang kanyang pangalan ay nagmula sa salitang Hayy (nabubuhay) dahil siya ang ina ng lahat ng nabubuhay na mga tao.

Ang Qur’an ay nagpaliwanag sa paglikha kay Adan (AS) mula sa alabok at putik ngunit hindi nagsasalita tungkol sa mga detalye ng paglikha kay Eba. Sa ilang mga talata, sinabi ng Qur’an na unang nilikha ng Diyos si Adan (AS) at pagkatapos ay ang kanyang asawa (mula sa natitirang putik). “Nilikha ka Niya mula sa isang kaluluwa. Mula rito nilikha Niya ang iyong asawa.” (Surah Az-Zumar, talata 6)

Kaya nilikha ng Diyos ang mga tao mula sa iisang kaluluwa. Karamihan sa mga tagapagsalin ng Qur’an ay naniniwala na ang "isang kaluluwa" ay tumutukoy kay Adan (AS) at ang kanyang asawa ay tumutukoy kay Eba.

Sa Surah An-Nisa, mayroon ding isang talata na nagsasabing nilikha ng Diyos ang lahat ng mga tao mula sa iisang kaluluwa (Adam) at nilikha ng Diyos ang asawa ni Adan mula sa kanyang kaluluwa at pagkatapos ay pinanirahan Niya ang mundo ng maraming mga lalaki at mga babae. “O mga tao, matakot sa inyong Panginoon, na lumikha sa inyo mula sa isang kaluluwa. Mula rito ay nilikha Niya ang asawa nito, at mula sa kanilang dalawa ay nagkalat ang maraming mga lalaki at mga babae.” (Surah An-Nisa, talata 1)

Ang bawat tao'y may hilig na makasama ang mga kauri niya at samakatuwid, nilikha ng Diyos si Eba sa ilang kalikasan ni Adan (AS). "Siya ang lumikha sa iyo mula sa isang tao, at ginawa ang kanyang asawa na katulad ng kalikasan, upang siya ay makasama niya (sa pag-ibig)." (Surah Al-A’raf, talata 189)

Matapos silang likhain, sina Adan at Eva ay naninirahan sa paraiso sa utos ng Panginoon.

Sinabi ng Diyos sa kanila na gamitin ang lahat ng mga pagpapala sa paraiso ngunit huwag lumapit sa isang punong-kahoy. "Kay Adam ay Aming sinabi: 'Tumira kasama ang iyong asawa sa Paraiso at pareho silang kumain nito hangga't gusto mo at saan mo man naisin. Subali't huwag kayong lalapit sa punong-kahoy ito, kung hindi, kayo ay magiging mga mananalansang.'” (Surah Al-Baqarah, talata 35)

Gayunpaman, pareho silang dinadaya ni Satanas at kumain sila ng ipinagbabawal na prutas at, samakatuwid, ay pinalayas mula sa paraiso.

Sa Hudaismo at Kristiyanismo, si Eba ay ipinakilala bilang ang unang nalinlang ni Satanas at sa pamamagitan niya ay nilinlang ni Satanas si Adan. Sa Qur’an, gayunpaman, sina Adan at Eba ay pantay na may pananagutan sa nangyari: "Si Satanas ay ginawang magkamali si Adan at ang kanyang asawa at pinabayaan sila sa kalagayaan kung saan sila nabubuhay." (Surah Al-Baqarah, talata 36)

 

 

 

3479562

Name:
Email:
* Comment:
* :