کد خبر: 3886249
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷
مدیر روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد بوشهر بیان کرد:
ﺣـﺎﻣـﺪ ﻓـﻜـﻮﺭی ﮔﻔﺖ: فراهم کردن بستر مناسب برای احیای ارزش‌های دینی در قالب حفظ پیام حرکت سرخ عاشورا و قیام خونین کربلا، وظیفه اساسی مؤسسات قرآنی، تشکل‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی ــ هنری مساجد و رسانه‌های انقلابی است.
حـﺎﻣـﺪ ﻓـﻜـﻮﺭی، کارشناس رسانه و مدیر روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان بوشهر، در حاشیه همایش ملی «پژوهشگران قرآنی و مؤلفان تاریخ اسلام» که در مجتمع فناوری خلیج فارس بندر بوشهر در حال برگزاری است؛ در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ با بیان اینکه منشأ افسردگی و ناامیدی در دایره غفلت، بی‌ایمانی و بی‌اعتقادی به ذات اقدس باری‌تعالی است، اظهار کرد: ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻗتی ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﮏ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﻌﺮﻓتی، ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﺎهی ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﮑﻮﻳنی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﻪ ﻭﻳﮋگی ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻ‌ﻝ ﺑﺎﺷﺪ.


آموزش در راستای اهداف متعالی، ﻧﻴﺮﻭی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﺮﻧﺪﻩ است


وی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺗﺸﮑﻞ‌ﻫﺎی ﻣﺬﻫبی ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﮐﻴﺪ کرﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘای ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴنی ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪ‌ﺍی ﺑﺮ ﮐسی ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ می‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.


احیای ارزش‌های دینی؛ وظیفه اساسی رسانه‌های انقلابی


ﻓـﻜـﻮﺭی با تأکید بر اینکه فراهم کردن بستر مناسب برای احیای ارزش‌های دینی در قالب حفظ پیام حرکت سرخ عاشورا و قیام خونین کربلا، وظیفه اساسی مؤسسات قرآنی، تشکل‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی ــ هنری مساجد و رسانه‌های انقلابی است، ﮔﻔﺖ: ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻫل بیت ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﻃﻬﺎﺭﺕ(ﻉ) و مأنوس با قرآن مجید ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻃﺒﻖ ﺍﺧﻼ‌ﺹ می‌ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻩ‌ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺗﺸﮑﻞ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺩمی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺌﺕهای ﻣﺬﻫبی، ﮐﺎﻧﻮﻥ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨگی، مؤسسات قرآنی و نشریات معارفی ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ ﻧﺎﻡ‌ﻫﺎی ﺍﻋﻈﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ(ع) ﺟﺰﺀ ﻻ‌ﻳﻨﻔﮏ ﺯﻧﺪگی ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ است. ﻟﺬﺍ، ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﻴﺎی ﻓﺮﻳﻀﺘﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ نهی ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ و سایر کارهای جهادگرانه اجتماعی و فرهنگی ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﮑﻞ‌ﻫﺎی ﻣﺬهبی ﻭ ﻣﺮدمی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺍی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
 
این کارشناس رسانه ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰﺭﮒ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌می ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺍﺳﺎسی ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼ‌می ﺍﻳﺮﺍﻥ و همچنین گسترش علمی و عملی بیانیه بنیادین گام دوم انقلاب ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺯ ﺍﻭﺟﺐ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺣﻴﺎی ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻭ ﺗﻼ‌ﺵ ﺑﺮای ﺍﺣﻴﺎی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺩﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎیی ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﻭ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ مسئله ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ.

سیده‌فردوس رضوی
انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: