IQNA

Mga Surah ng Qur’an/13 Surah Ar-Ra'ad, Pagluwalhati sa Diyos sa mga Kalangitan

10:36 - June 23, 2022
News ID: 3004227
TEHRAN (IQNA) – Ang dagundong ng kulog sa kalangitan ay kabilang sa mga palatandaan ng kadakilaan ng Diyos at, alinsunod sa talata 13 ng Surah Ar-Ra’ad, niluluwalhati at pinupuri nito ang Diyos.

Ang Surah Ar-Ra'ad o ang Kulog, ay ang ika-13 kabanata ng Qur’an at ang ika-96 na kabanata na ipinahayag sa Banal na Propeta (SKNK). Binubuo ng 43 na mga talata, iyon ay nasa ika-13 Juz ng Banal na Aklat. Ang layunin ng Surah ay idiniin ang kapangyarihan ng katotohanan at ang kahinaan ng kasinungalingan. May mga pagkakaiba sa pananaw kung ito ba ay Makki o Madani na Surah (iyon man ay ipinahayag sa Banal na Propeta sa Mekka o Medina). Ang ilan ay nagsasabi na iyon ay Makki dahil sa nilalaman nito habang ang iba ay nagsasabi na ayon sa pagkakasunud-sunod ng paghahayag iyon ay dapat na Madani.

Ang pangalan ng Surah ay tumutukoy sa dagundong ng langit, na alin tinukoy bilang isang Tasbeeh (pagluwalhati sa Panginoon) sa talata 13 ng kabanata: “Ang kulog ay nagbubunyi sa Kanyang papuri, at gayon din ang mga anghel ay humanga sa Kanya. Pinakawalan Niya ang mga kulog at sinasaktan ang sinumang Kanyang naisin. Ngunit sila ay nagtatalo tungkol sa Allah sino Makapangyarihan sa kapangyarihan."

Sa pagbibigay-kahulugan sa talatang ito, ang ilan ay nagsabi na ang kulog ay tanda ng kadakilaan ng Diyos kaya't ito ay nag-aanyaya sa lahat na Tasbeeh (luwalhatiin) ang Panginoon o ang kulog mismo ay lumuluwalhati sa Diyos. Sa ibang pagpapakahulugan, sinabi na sinumang makarinig ng tunog ng kulog, luluwalhatiin niya ang Diyos. Mayroon ding mga panalangin na dapat bigkasin kapag nakarinig ang kulog.

Ang kabanatang ito ay nagsasalita tungkol sa Tawheed (pagkakaisa), ang kapangyarihan ng Diyos, ang katotohanan ng Qur’an at Pagkapropeta ng Huling Sugo (SKNK), ang Muling Pagkabuhay, at paglalarawan ng Paraiso at Impiyerno. Ang mahahalagang paksang tinalakay sa Surah na ito ay ang Tawheed, ang Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli, at Wahy (Paghahayag). Inaanyayahan nito ang sangkatauhan na mag-isip at pagnilayan ano ang nangyari sa mga taong nabuhay noon.

Ang Surah Ar-Ra’ad ay ipinahayag bilang tugon sa mga hindi naniniwala sino hindi kinikilala ang Qur’an bilang isang himala at tanda ng Panginoon at hiniling sa Banal na Propeta (SKNK) na magpakita sa kanila ng isang himala. Ang Panginoon, ang Makapangyarihan, ay binibigyang-diin sa Surah na ito na ang Qur’an ay ang katotohanan, isa na hindi hinaluan ng kasinungalingan.

Naglalaman iyon ng isa sa pinakamahalagang babala ng Qur’an sa mga tao at mga lipunan ng tao. Iyon ay nasa talata 11: “…Hindi binabago ng Allah ang kalagayan ng isang tao hangga't hindi nila binabago ang kanilang sariling kalagayan…” Kaya hindi binabago ng Diyos ang kapalaran ng sinumang tao at hindi sila pinarurusahan maliban kung tatahakin nila ang landas ng pagsuway na mga kasalanan. Iyon ay isang banal na Sunnah (panuntunan) na sa alinmang lipunan, kung ang kawalan ng utang na loob at kasalanan ay papalitan ang pasasalamat at pagsusunod sa Diyos, ang kaligayahan ay nagiging paghihirap.

 

 

 

 

3479408

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha