کد خبر: 4015668
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۱

سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا» در پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

بیست و چهارمین شماره از پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده دو مقاله با عناوین «مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا»» و «مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران بر اساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی» منتشر شده است.

مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا»

در طلیعه نوشتار «مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا»‌» آمده است: توجه ویژه به نقش آموزندگی مؤلفه‌های جنگ در عرصه زندگی، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی را دو چندان می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره‌نگاشته دا که یکی از آثار مکتوب دفاع مقدس است به‌روش کیفی و با استفاده از راهبرد داده بنیاد انجام شد. بدین ترتیب، داده‎‌های کیفی مرتبط با موضوع، بررسی و سپس با مقایسه و سنجش داده‌ها و مفاهیم، مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در قالب 43 مفهوم و 8 مقوله اصلی استخراج گردید. نتایج نشان داد که مقولات اصلی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته دا شامل مسائل اعتقادی و دینی، مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی، مسائل انگیزشی، اتحاد و همبستگی، هدفمندی، خردگرایی و عملگرایی است. مؤلفه مسائل اعتقادی و دینی بیشترین فراوانی و نمود را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در این خاطره‌نگاشته به خود اختصاص داده است.

مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران براساس کمال‌گرایی

نویسنده مقاله «مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران بر اساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل نگرانی تصویر بدنی دختران براساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی به‌روش توصیفی از نوع همبستگی با تکیه بر مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل دختران دانشجوی دانشگاه‌های آزاد استان گلستان بود که تعداد 500 نفر از آنها جهت ورود به پژوهش باروش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده‌ها از پرسشنامه‌های نگرانی تصویر بدنی، کمال‌گرایی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای تحقیق روابط معناداری وجود دارد، همچنین شاخص‌های نیکویی برازش نشان داد که مدل ساختاری نگرانی تصویر بدنی براساس کمال‌گرایی، با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی از برازش مطلوبی برخوردار  است. کمال‌گرایی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی تا 32% از تغییرات نگرانی تصویر بدنی را تبیین کرد. مطابق با نتایج، کمال‌گرایی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی می‌توانند دو متغیر تعیین‌کننده در تبیین نگرانی تصویر بدنی دختران باشند و در نظر گرفتن این دو می­تواند در پیشگیری از اختلال­های بعدی در زمینه بدشکلی بدنی(BDD) تأثیرگذار باشد.

 

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha