IQNA

Hizbullah: "Ərsal"dakı terror aktı bütün Livan xalqına qarşı törədilmiş bir cinayətdir!

9:53 - April 05, 2014
Xəbər sayı: 1390537
Beynəlxalq qrup: LivanınHizbullah hərəkatı bəyaniyyə yayaraq ölkəordusununyoxlama–keçidməntəqələrindən birindətörədilənpartlayışhadisəsinipisləyərək, buhadisəni bütünLivanxalqınaqarşıcinayətadlandırıb.

İQNA-nın (Beynəlxalq Quran Xəbər Agentliyi) "əl-mənarın" rəsmixəbərsaytınaistinadənverdiyiməlumataəsasən, Livan"Hizbullahı" keçən həftənin şənbə günü (28 mart) Livanın Ərsal şəhərində yerləşən və ölkəordusunaməxsusyoxlama–keçidməntəqələrindən birindətörədilənpartlayışhadisəsinipisləyərək, buhadisəni bütünLivanxalqınaqarşıcinayətadlandırıb və bəyanatyayaraqbildiribki, Təkfirçiməfkürəliterroristlərin "Ərsal"şəhərindəLivanordusuna aid biryoxlamaməntəqəsinəqarşı terror əməliyyatıkeçirməkləəslindəözcinayətişinidahadaağırlaşdırıb.
Bəyanatdadeyilir: "Hizbullah"Livandakıbütünsiyasitərəfləriayıq-sayıqolmağa, orduyaəlavədiqqətyetirməyəvəonadəstəkverməyəçağırırvəLivanordusuəsgərlərivəzabitlərinəböyükdəyərverir.
"Hizbullah"həmçininxatırladaraqbildiribki, terrorçuluq, təkfirçilikvəonlarıntörətdikləricinayətlər, təkfirçiqrupunartıqLivanxalqıilədüşmənolduğunubirdahasübutayetirdi.
Qeydedək ki, ötənhəftənin şənbəgünü (28 mart) VadiƏtaməntəqəsiadlanan  Livanordusuna aid yoxlama–keçidməntəqəsindətörədilmişpartlayışnəticəsində 3 nəfərhəlakolubbirneçənəfərisəyaralanmışdır.

1389855

captcha