IQNA

Quran nə deyir? /13

Allahı tanımaqda Quranın ən mühüm və fəzilətli ayəsi

20:34 - July 01, 2022
Xəbər sayı: 3492486
Qurandan "Ayətul-Kürsü" adlı bir ayənin xüsusi hörmət və fəziləti vardır ki, bu mövqe onda ifadə olunan dəqiq və incə maarifə görədir.

"Ayətul-Kürsü" müsəlmanlar arasında çox məşhurdur. Allah Rəsulundan (s) belə bir rəvayət nəql edilmişdir ki, "Bəqərə" surəsinin 255-ci ayəsi Quranın ən mühüm və fəzilətli ayəsi hesab olunur. Bu ayə İslamın əvvəlindən "Ayətul-Kürsü" adı ilə məşhur olub. Peyğəmbər (s) də eyni ifadəni işlətmişdir. Bu ayələrə xüsusi hörmət onlarda olan dəqiq və incə maarifə görədir. Onlardan biri "Allahu Lə ilahə illə Hu" ifadəsi ilə işarə edilən xalis tövhiddir. Bütün ilahi adların əlaqəsi və asılılığı onadır:

"Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. (Zatı və kamal sifətləri ilə hər şeyə qadir olub bütün kainatı yaradan və idarə edən, bəndələrini dolandıran və onların işlərini yoluna qoyan) əbədi, əzəli varlıq Odur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Allahın izni olmadan (qiyamətdə) Onun yanında (hüzurunda) kim şəfaət (bu və ya digər şəxsin günahlarının bağışlanmasını xahiş) edə bilər? O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini (bütün olmuş və olacaq şeyləri) bilir. Onlar (yaranmışlar) Allahın elmindən Onun Özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü (elmi, qüdrət və səltənəti) göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur!". (Bəqərə, 255).

Bu ayədə Allahın adı və sifətləri on altı dəfə zikr edilmişdir. Bu səbəbdən də, "Ayətul-Kürsü" tövhidin şüarı və mesajı hesab edilmişdir. "Lə iləhə illəllah" hər bir müsəlmanın şəxsiyyət vəsiqəsinin ilk səhifəsi, İslam Peyğəmbərinin (s) ilk şüarı və dəvətidir və ona iman gətirmək bəşər üçün nicat və xoşbəxtlik mənbəyidir. Tövhid inancı insanın nəzərində bütün gücləri və cazibələri azaldır. Tövhidin tərbiyəvi təsirlərinə misal olaraq müsəlmanların padşahlara və hakimiyyət sahiblərinə səcdə etməmələrini göstərmək olar.

"Həyat"ın Allahın zatına aid mənası budur ki, onda fəna yoxdur. "Qəyyum" Allahın daimi və hərtərəfli var olması deməkdir. "Lə təxüzühü sinətun və lə nəvm" dedikdə onun dünyaya diqqəti bir an belə kəsilmir. Göylərdə və yerdə olanların əsl sahibi Allahdır: "Ləhu mə fis-səməvəti və mə fil-ərz".

Allahın izni olmadan heç kəsin şəfaət gücü yoxdur. Bu da Allahın qüdrət və iradəsində təkliyini təsdiq edir. Buna görə də, Allahın hökmranlığına xələl gətirə biləcək hər hansı bir büt və ya məxluq rədd edilmişdir. Şəfaətçi Allahın qüdrəti üzərində müstəqil bir güc deyil. Əksinə, o, Ondan bir nurdur və Onun icazəsi olmadan kimsə şəfaət edə bilməz. (İllə biznih).

"Kürsü" ifadəsindən cism nəzərdə tutulmamalıdır. Məsələn, Allahın üzərində oturduğu bir taxtı var. Daha doğrusu, Əllamə Təbatəbaiyə görə, kürsü Uca Allahın elmi dərəcələrindən biridir. "Kürsü" elə bir elmdir ki, onu heç kim ölçə bilməz. Bu ifadələr Onun göyləri və yeri, maddi və qeyri-maddi aləmi əhatə etdiyinə işarə edir ki, bu da Allah tərəfindən qorunur və onlara hökmranlıq edir.

Necə ki, "Yələmu mə bəynə əydihim və mə xalfəhum"ifadəsindən olduğu kimi, kürsü sözü ilə bağlı olan sonsuz elm başa düşülür. Bu, indinin və gələcəyin, zaman və məkan baxımından bir-birindən fərqli olan hər şeyin və buna bənzər şeylərin bir yerdə toplandığı bir məqamdır. Bu isə kürsü kimi ifadə edilən ilahi elmdir.

 

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha